News

Leafnode

Programmer:

leafnodeNNTP server
fetchnewsnews-henter
texpirefjerner gamle meldinger
applyfilterfjerne ihht. filter
checkgroupssette titler p nyhetsgrupper i newsgroup database
newsqviser news som venter på overføring

Upstream server = ISP

Filer:

Installasjon (versjon 1.9.x):

   sh ./configure [ with-ipv6]
   make
   make install
   vi $(LIBDIR)/config -> Sett: server = news.enitel.no
   vi /etc/nntpserver ->     = localhost
   vi /etc/inetd.conf:
    nntp stream tcp nowait news [/usr/bin/tcpd] /usr/local/sbin/leafnode in nntpd
   kill -HUP cat /var/run/inetd.pid'
   vi /etc/hosts.deny ->  leafnode: ALL EXEPT LOCAL
Kjr fetch: /usr/local/sbin/fetch -vvv
Les news (fra Netscape) - pne dummy-melding i hver gruppe abonnert p.
ls /var/spool/news/interesting.groups/: en tom fil for hver gruppe lest i...
Kjr fetch en gang til for hente til "interesting groups"!

Voila!

Oppgradere til Leafnode 2.0

Installasjon (versjon 2.0 beta):

   sh ./configure [ with-ipv6]       # Normalt
   env cf_cv_ipv6=no /bin/sh ./configure  # Hvis en plages med feil deteksjon av IPv6
   
   make
   
   su       # become root
   make install
   vi $(LIBDIR)/config -> Set:  server = news.myisp.no
                  expire = days-in-spool
      # Oppgradere fra 1.9.x:
     'maxage', 'maxlines', 'minlines', 'maxbytes', 'maxcrosspost'
     må angis i filter fil, f.eks.:
      newgroups = *
      maxage = 5
      action = kill
      
   vi /etc/nntpserver ->     = localhost
   vi /etc/xinetd.conf:
    service nntp
    {
       flags     = NAMEINARGS NOLIBWRAP
       socket_type  = stream
       protocol    = tcp
       wait      = no
       user      = news
       server     = /usr/sbin/tcpd
       server_args  = /usr/local/sbin/leafnode
       instances   = 7
       per_source   = 3
    }
   kill -USR2 cat /var/run/xinetd.pid'  # man 5 xinetd.conf
   vi /etc/hosts.deny ->  leafnode: ALL
   vi /etc/hosts.allow ->  leafnode: 127.0.0.1

   su - news -c "texspire -r"   # Upgrade from < 2.0b8_ma8
   fetchnews -f
   su - news -c "fetchnews -vvv" # Install only!
   exit

Diverse konfigurasjon

What is the best way to erase both unwanted group and all the files already downloaded?

If it's about a single group, just typing rm /var/spool/news/interesting.groups/alt.binaries.cd.image will unsubscribe you. You can then remove the newsgroup directory with: rm -rf /var/spool/news/alt/binaries/cd/image/ (replacing the dots with slashes). Finally, you will need to run texpire -f so the files expire from message.id. To avoid such accidents, several options are available. They can be combined and appear in no particular order:

The first two options are effective immediately, changing the only_groups_pcre option requires you to re-run fetchnews -f for now.


Leafnode 2.0 og Mail2News

NB. Denne beskrivelsen gjelder en annen versjon av Mail2News enn den linken nedenfor peker til. Forfatteren er imidlertid den samme, men jeg har ikke testet den nye utgaven!

Her er en beskrivelse på hvordan en kan sette opp Mail2News 0.11.5 sammen med Leafnode 2.0 beta å handtere mail fra mailinglister som local news (og avlaste innboksen).

Leafnode installeres som beskrevet ovenfor (jeg tar intet ansvar - les README i Leafnode-pakken).

Mail2News installeres slik:

 tar zxf mail2news-xxx
 cd mail2news-xxx
 make
 su   # become root
 make install
Les Jrg Ditriechs dokumentasjon for detaljer. Det følgende er et eksempel på oppsett og forutsetter at mail hentes fra ISP v.h.a. fetchmail, som igjen forwarder mail til procmail for isp-konto som du bruker til mailinglister.

/etc/leafnode/local.groups

Denne filen tåler ikke komments før versjon _ma10pre3. Det SKAL være TAB som brukes om whitespace, og kun en TAB! 'm' betyr at gruppen er moderated, og det må den være fordi svar til gruppen skal forwardes til mailing-listen og ikke bli liggende i lokal newsgruppe.

local.openantivirus	m	Open Antivirus mailing list
local.leafnode-nntp	m	Leafnode mailing list
local.freepascal	m	Free Pascal Compiler mailing list
local.virtualpascal	m	Virtual Pascal mailing list

/etc/leafnode/moderators

# Mailing list : Moderator mailaddress
local.openantivirus:openantivirus-discuss@lists.sourceforge.net
local.leafnode-nntp:leafnode-list@wpxx02.toxi.uni-wuerzburg.de
local.freepascal:fpc-pascal@lists.freepascal.org
local.virtualpascal:virtualpascal@topica.com

Her spesifiseres adressene til malinglistene som postingene til 'local.groups' skal forwardes til.

/usr/local/etc/mailtonews.conf

# Mailing list name			# Newsgroup name
openantivirus-*@lists.sourceforge.net	local.openantivirus
leafnode-*@wpxx02.toxi.uni-wuerzburg.de local.leafnode-nntp
fpc-pascal@lists.freepascal.org		local.freepascal
fpc-pascal@deadlock.et.tudelft.nl	local.freepascal
virtualpascal@topica.com		local.virtualpascal

Her angis hvilken local.group mail skal sendes til (feltene To:, Cc:, Sender: og Delivered-To: er de som sjekkes).

~/.procmailrc

# Mailing lists handled by Mail2News
:0
* ^Sender.*openantivirus
| /usr/local/bin/mail2news
:0
* ^To.*leafnode-list
| /usr/local/bin/mail2news
:0
* ^To.*lists.freepascal.org
| /usr/local/bin/mail2news
:0
* ^To.*virtualpascal
| /usr/local/bin/mail2news

Finn en header som identifiseres listen, det kan være litt forskjellig (her er 'Sender' og 'To' brukt).

~/.fetchmailrc

# Account for mailing lists etc. mail
poll pop.myisp.com protocol pop3
	user ISPACCOUNT password PASSWORD is MYUSER here options forcecr \
	mda "/usr/bin/procmail -d %T"

Sender aktuell mail til procmail for behandling. Jeg måtte sette SETGID på /usr/bin/procmail for at procmail skulle ha nok rettigheter for jobben (men jeg kjører ikke fetchmail som root, da).

Mvh.
Arne Hanssen